زاهدان

در سیستان و بلوچستان، ایران
امروز: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر زاهدان، در استان سیستان و بلوچستان، ایران

اطلاعات شهر زاهدان

آب و هوای شهر زاهدان

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۱۳ درصد، فشار: ۳۲۲۳۸.۴۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۲۳

ساعت: ۱۹:۱۹

دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۶ (سانتیگراد)