زاهدان

در سیستان و بلوچستان، ایران
امروز: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر زاهدان، در استان سیستان و بلوچستان، ایران

اطلاعات شهر زاهدان

آب و هوای شهر زاهدان

سرعت باد: ۲۸.۹۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۱۶ درصد، فشار: ۳۲۳۰۶.۱۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۱۳

ساعت: ۱۷:۱۷

دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۳ (سانتیگراد)